Home  /  Posts tagged "miljövänligt"

Naturvärden i Väsjön

Vad görs för att bevara naturen och naturreservaten?

I Sollentuna finns totalt fyra naturreservat som tillsammans utgör ca en tredjedel av kommunens yta. För att garantera att dessa naturreservat bevaras och mår bra, planeras alla nya bostadsområden där det redan finns bebyggelse och kommunikation.

Naturen en stor del av livet i Sollentuna

Närheten till naturen och möjligheten till friluftsliv, sport och rekreation har alltid varit viktigt för Sollentunaborna. Därför är det viktigt att natur och stad växer tillsammans, på ett sätt som fungerar både för miljön och för framtida invånare.

I Väsjön finns tydliga, långtgående planer för hur naturstråken och reservaten ska vårdas och användas i framtiden för att maximera tillgängligheten och samtidigt bevara och vårda naturen ännu bättre än tidigare. För att minimera miljöpåverkan finns en policy för hållbart resande i kommunen. I alla nybyggnadsområden prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik högt.

Vill du få inblick i känslan av Väsjön? Läs vår artikel om ljuden i Väsjön här.

Restaurering av sjön

I samband med utbyggnaden av Väsjöområdet kommer kommunen att genomföra ett antal åtgärder för att restaurera Väsjön och närliggande vattendrag. Samtidigt ska tillgängligheten till strand- och vattenområden förbättras.

Genom att restaurera sjön skapas klarare vattenytor och levnadsmiljöer för de sällsynta växtarter som finns i sjön. Åtgärderna kommer att förhindra att sjön växer igen och samtidigt ge möjlighet att reglera vattennivån och bygga en strandpromenad. I arbetet ingår även att rusta upp det så kallade Blågröna stråket som binder samman de två naturreservaten och sjön.

Intresserad av en promenad i området kring Rösjön och Rösjöskogen? Läs mer här!

I vattenarbetet ingår bland annat följande åtgärder:

  • Rensa stranden från vass och träd.
  • Vid strandkanten anläggs bryggor och gångstråk.
  • En del av näckrosorna och andra flytbladsväxter avlägsnas för att öka klarytor.
  • Muddring ska minska övergödningen av sjön.
  • För att gynna fågellivet flyttas några vass-öar från den västra, till den östra delen av sjön.
  • Rensning av Väsjöån nedströms för att öka flödeskapaciteten.

Om du är intresserad av att veta mer om arbetet och initiativen för naturens välmående i Väsjön hittar du mer information på Sollentuna kommuns sida.

Text: Anna Nöjd